Ako je zrejmé už z názvu firmy, PROjekcia je našou hlavnou činnosťou. Ponúkame zákazníkom komplexný servis spojený s ich investičnými akciami, našu činnosť vykonávame systematicky a efektívne, snažíme sa o čo najlepšiu komunikáciu so zákazníkom, so zreteľom na dosiahnutie čo najkvalitnejšieho výsledného produktu. Naše najčastejšie investičné akcie sú stavby pre bývanie, zdravotnícke a administratívne stavby, rôzne obchodné prevádzky. Interiéry projektujeme do stavieb ktoré sme sami navrhli ako aj do stavieb iných. Samotná činnosť projekcie sa potom skladá z troch základných na seba naväzujúcich fázach:

Predprojektová činnosť a navrhovanie

V tejto úvodnej fáze kladieme najväčší dôraz na komunikáciu so zákazníkom so snahou dosiahnuť čo najlepšie porozumenie na oboch stranách. Od zákazníka si preberieme jeho investičný zámer, podklady ktoré vlastní si naštudujeme, chýbajúce podklady zabezpečíme. Po zanalyzovaní problematiky pristúpime k architektonickému návrhu, v ktorom preskúmame možnosti riešenia a vypracujeme ho v alternatívach. Alternatívy sa so zákazníkom prerokujú, spripomienkujú a vyberie sa riešenie, ktoré sa dopracuje do finálnej podoby architektonického návrhu.

Projekčná činnosť

V nasledujúcej projekčnej fáze vypracujeme jednotlivé projekčné stupne potrebné pre získanie jednotlivých povolení na legalizáciu stavby (predovšetkým územné rozhodnutie a stavebné povolenie) a následne projekt pre realizáciu stavby. Vo všetkých spomenutých stupňoch sa dielo rozpracováva stále vo väčšom rozsahu, prerokováva so zákazníkom a úradmi, ktoré ho legalizujú. Spolupracujú na ňom odborné profesie v rozsahu podľa okolností potrebnom.

Inžinierska činnosť

Na podklade plnomocenstva na zastupovanie vypracujeme potrebné podklady k podaniam a dodáme našim klientom právoplatné povolenia požadované Staveným zákonom k jednotlivým druhom investičných zámerov – povolenie umiestnenia stavby, územné rozhodnutie, povolenie stavby, stavebné povolenie, povolenie užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie. Zabezpečujeme tak isto všetky potrebné certifikáty, mapové podklady a posudky.